Akademia

dekoracja flagi

AKADEMIA

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią w Małopolsce.

Studiuje tu ponad 8 tysięcy osób, w tym 2 tysiące obcokrajowców reprezentujących wszystkie kontynenty. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, seminaria doktorskie i studia podyplomowe. Kształcenie odbywa się na kilkudziesięciu kierunkach i specjalizacjach od prawa począwszy, poprzez administrację, kryminologię i resocjalizację, stosunki międzynarodowe, turystykę i rekreację, psychologię, pedagogikę, filologię w zakresie języka angielskiego, architekturę, zarządzanie, finanse i rachunkowość, informatykę i ekonometrię, dziennikarstwo i komunikację społeczną, organizację produkcji filmowej i telewizyjnej, aktorstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, po kierunek lekarski i inne kierunki medyczne: pielęgniarstwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne, dietetykę oraz kosmetologię.

Jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce Krakowska Akademia rozpoczęła w 2016 roku kształcenie na kierunku lekarskim.

Kształcenie odbywa się w oparciu o unikatowy, nowatorski program opracowany z wykorzystaniem doświadczeń uniwersytetów kanadyjskich i amerykańskich. Kadrę Wydziału Lekarskiego stanowią klinicyści i dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem. Uczelnia systematycznie rozwija współpracę z krakowskimi szpitalami i wybranymi placówkami medycznymi z regionu, które stanowią zaplecze praktycznego nauczania klinicznego. W 2019 roku oddano do użytku nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej wyposażone w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta i sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych – projekt sfinansowany przez Unię Europejską. Centrum służy kształceniu przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, a w 2023 roku w ramach unijnego projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych” otwarto nowoczesne Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym metodami symulacji medycznej kształcą się także studenci kierunku lekarskiego.

W 2020 roku został oddany do użytku nowy budynek kampusu z przeznaczeniem dla kierunków medycznych, w którym oprócz pomieszczeń dydaktycznych znajdują się specjalistyczne laboratoria do prowadzenia badań naukowych.

W wykazie uczelni niepublicznych, wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdujemy się pod numerem 242.

Umiędzynarodowienie

Krakowska Akademia od lat szczyci się umiędzynarodowieniem. Wśród blisko 2000 obcokrajowców najwięcej jest studentów z Ukrainy.

Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem do studiowania także dla młodzieży z krajów UE – z Włoch, Irlandii, Francji i Niemiec. Rośnie także liczba studentów z Afryki i Azji.

Z sukcesem realizowany jest program Erasmus+. Krakowska Akademia ma podpisane umowy ze 111 uczelniami partnerskimi z Europy, Azji, obu Ameryk i Afryki.Uczelnia jest jednym z największych pracodawców w regionie. Zatrudnia 1700 osób. Od lat buduje własną kadrę, inwestując w rozwój młodych pracowników naukowych. Wdrożono skuteczny system podnoszenia jakości kształcenia i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedstawiciele instytucji i firm konsultują programy studiów, rekomendują praktyków do prowadzenia zajęć, umożliwiają odbywanie staży i praktyk zawodowych.
Wychodząc naprzeciw idei uczenia się przez całe życie uczelnia prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku w filii w Tychach i od 2019 roku Krakowską Akademię Seniora.

W październiku 2019 roku Kapituła VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości tworzona przez przedstawicieli Polskiej Agencji Przedsiębiorczości przyznała Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ogólnopolską nagrodę Fundament 2019 za działalność prospołeczną i edukacyjną realizowaną poprzez programy; Krakowska Akademia Seniora, Centrum Symulacji Medycznej i Erasmus+.Historia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego utworzona została na początku nowego tysiąclecia, nie jako uczelnia mogąca funkcjonować jedynie na marginesie życia akademickiego Krakowa, ale jako uczelnia pragnąca sytuować się w samym jego centrum, łącząca wspólnym przedsięwzięciem naukowców różnych krakowskich uczelni, tworząca wraz ze studentami w niej się kształcącymi blisko dziewiętnastotysięczną wspólnotę akademicką.

Wspólnota ta ułatwiać powinna integrację środowiskową, która w sposób nieunikniony objąć powinna wszystkie nowoczesne kierunki kształcenia w Krakowie, po to aby środowisko to było w stanie sprostać narastającej międzynarodowej konkurencji na rynku edukacyjnym.

Założyciele Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przez sam fakt jej powstania i dynamiczny rozwój, stworzyli nową sytuację w środowisku akademickim Krakowa. Zapoczątkowali procesy wielostronnie korzystnych przemian odpowiadających zapotrzebowaniom i oczekiwaniom społecznym. Misja Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego obejmuje nie tylko jej rozwój horyzontalny poprzez tworzenie nowych kierunków.

Misja Krakowskiej Akademii rozciąga się również, co warto podkreślić, na jej rozwój wertykalny. Nauczyciele akademiccy naszej uczelni, wspólnie z jej studentami i absolwentami będą prowadzić w środowiskach pozauczelnianych, obejmujących również współpracę ze środowiskami zagranicznymi, działalność na rzecz porozumienia między narodami, wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności specjalistycznych, kooperacji w różnych formach, służących podejmowaniu wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w sferze wychowania, edukacji, organizacji, gospodarki i międzykulturowej integracji.Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rozpoczęła działalność jako Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2000 roku (wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 36).
Podstawowe struktury administracyjne zostały utworzone wiosną 2000 r. Wówczas też, rozpoczęto rekrutację studentów na pierwszy rok studiów. Z dniem 1 października 2000 roku uczelnia rozpoczęła działalność dydaktyczną w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 7 specjalnościach: handel zagraniczny, amerykanistyka, integracja europejska, administracja publiczna, zarządzanie, marketing oraz nauki o rodzinie.
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 lipca 2002 roku Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego została wpisana do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 141.

17 grudnia 2007 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydziałowi Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce, a 27 października 2008 r. Wydziałowi Prawa i Administracji uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Na tej podstawie uczelnia wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o zmianę nazwy na: Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zgodę na zmianę nazwy uczelnia uzyskała 27 lutego 2009 roku.