Projekt „Poszukiwanie nowych czynników prognostycznych inwazyjności i ryzyka nawrotu gruczolaka przysadki”


Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przystąpiła do realizacji projektu badawczego „Poszukiwanie nowych czynników prognostycznych inwazyjności i ryzyka nawrotu gruczolaka przysadki” finansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Kwota dofinasowania: 68 340,00 zł, całkowita wartość projektu: 68 340,00 zł

Gruczolaki przysadki mózgowej (PA – ang. pituitary adenoma) stanowią około 5-20% pierwotnych guzów ośrodkowego układu nerwowego u dorosłych. Skuteczność leczenia chirurgicznego chorych na PA waha się w granicach od 27 do 88%. Agresywne guzy przysadki stanowią około 10% wszystkich guzów przysadki i są dużym wyzwaniem, ponieważ są często oporne na konwencjonalną terapię, stąd też ich wczesne rozpoznanie może przyczynić do poprawy rokowania chorych. Wskazane jest więc poszukiwanie nowych czynników prognostycznych inwazyjności i nawrotu guza oraz próba oceny potencjału do agresywnego zachowania gruczolaków przysadki. Wyróżnienie chorych na tego typu nowotwory może doprowadzić do wprowadzenia terapii uzupełniającej i nasilenia kontroli po leczeniu. W piśmiennictwie poszukuje się czynników prognostycznych, wskazujących na inwazyjność i/lub agresywność guza przysadki. Podejmowano ocenę czynników typu Ki67, białka P53, różnego typu kadheryn czy też metaloproteinaz. Wyniki tych badań nie są jednak jednoznaczne. Stad celem projektu jest analiza znaczenia immunoekspresji wybranych endogennych markerów proliferacji jako nowych potencjalnych markerów inwazyjności i agresywności w grupie 70-80 gruczolaków przysadki. W przedstawionym projekcie po raz pierwszy, wg wiedzy autorów, zostanie przeprowadzona ocena prognostycznej wartości tak licznych parametrów biologicznych mogących mieć związek z inwazyjnością, nawrotem guza oraz ryzykiem agresywnego zachowania w grupie 70-80 pacjentów operowanych z powodu gruczolaka przysadki. Warto także podkreślić, że analizie pod kątem nowych czynników prognostycznych wskazujących na inwazyjność i agresywność tych guzów zostanie poddana liczebnie duża grupa pacjentów operowanych z powodu gruczolaka przysadki.
Możliwość prognozowania inwazyjności i agresywności gruczolaków przysadki po zabiegu operacyjnym może doprowadzić do wyróżnienia podgrupy chorych, dla których należy wdrożyć leczenie uzupełniające po zabiegu operacyjnym (np. w postaci leczenia określonymi lekami), jeszcze przed ujawnieniem klinicznych objawów nawrotu.

Data podpisania umowy: 7 czerwca 2024 r.