Rekrutacja na Szkołę Letnią w Berlinie z dofinansowaniem

REKRUTACJA na Szkołę Letnią „Global Health: Perspectives for human rights-based healthcare” w Berlinie z uczelnianym dofinansowaniem

W dniach 19-30 sierpnia 2024 w partnerskiej uczelni KAAFM Evangelische Hochschule w Berlinie odbędzie się Międzynarodowa Szkoła Letnia „Global Health: Perspectives for human rights-based healthcare”. Program tegorocznej Szkoły Letniej stawia nacisk na przemyślenie koncepcji ochrony zdrowia i efektywności systemów opieki zdrowotnej w kontekście współczesnych trendów społecznych i ekonomicznych, takich jak m.in. zmiany klimatyczne, migracje, napływ osób uchodźczych, niedofinansowanie programów zdrowotnych czy starzenie się społeczeństw.

Opis Szkoły Letniej dostępny w jęz. angielskim na: https://www.eh-berlin.de/en/international-affairs/international-summer-school-at-ehb.

Program dostępny na: https://www.eh-berlin.de/fileadmin/Redaktion/_EN/PDF/International/Programm_O_Summer_School_Health_13.03.24.pdf.

Jednym z prowadzących jest Dr Rafał Majka z Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych. Dr Majka specjalizuje się w zdrowiu seksualnym, antropologii organizacji oraz studiami nad migracjami i uchodźctwem.

Uczestnicy i uczestniczki Szkoły Letniej otrzymają 5 punktów ECTS.

Pięć pierwszych osób z listy rankingowej dostanie dofinansowanie na wyjazd z programu Erasmus+.

Warunki rekrutacji:

  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • studenci i studentki studiów licencjackich/magisterskich kierunków: Psychologia, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Ratownictwo Medyczne, Kierunek Lekarski.

Do 20.05.2024 należy wysłać emailem do dra Rafała Majki (rmajka@365-afm.edu.pl):
(1) list motywacyjny – jedna strona A4 (tj. jak uczestnictwo w Szkole przysłuży się pracy naukowej/organizacyjnej studenta czy studentki, np. praca licencjacka/magisterska lub praca/aktywizm związane z tematyką Szkoły Letniej) oraz
(2) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (certyfikat językowy, ew. zaświadczenie z SJO o poziomie językowym).

List motywacyjny powinien zawierać imię i nazwisko, emaila, kierunek i rok studiów studenta/studentki. W tytule emaila proszę wpisać: „Rekrutacja do Szkoły Letniej w Berlinie”.

Uwaga: w przypadku dużej liczby kandydatów i kandydatek Komisja będzie brała pod uwagę średnią za poprzedni rok studiów.

Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w Szkole Letniej podejmuje Komisja składająca się z koordynatorów wydziałowych ds. współpracy międzynarodowej. Studenci i studentki wnioskujące o uczestnictwo w Szkole Letniej stosowną informację w tym zakresie otrzymują na podanego w procesie rekrutacji e-maila, w terminie najpóźniej do 25 maja 2024 r. W przypadku dodatkowej rekrutacji, stosowna decyzja podejmowana jest niezwłocznie.

Decyzja o udziale w Szkole Letniej podejmowana jest na podstawie listów motywacyjnych oraz udokumentowanego poziomu języka angielskiego (B2), z uwzględnieniem parytetu wydziałowego poszczególnych jednostek oraz studiów (w przypadku dużej liczby kandydatów i kandydatek) średniej za poprzedni rok.