Jakość i Innowacyjność – Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Cele projektu:
Celem projektu jest podniesienie jakości i innowacyjności funkcjonowania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM) poprzez podniesienie kompetencji studentów (w ramach zmodyfikowanych programów kształcenia oraz warsztatów, dodatkowych zajęć projektowych i wizyt studyjnych 486os.), podniesienie kompetencji kadry uczelni (40os.), rozwój informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych okresie 01.10.2019-30.09.2023 (48 m-cy).

Realizacja projektu umożliwi poszerzenie oferty uczelni dostosowanej do potrzeb gospodarki, uwzględniającej wysoką jakość i innowacyjność poprzez modyfikację programów kształcenia uruchomienie nowej specjalności tj. Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR (kier. Informatyka), wprowadzenie nowych przedmiotów do programów nauczania z obszaru LIFE SCIENECE,  a także w połączeniu z warsztatami, zajęciami w zespołach projektowych i wizytami studyjnymi pozwoli na rozwój kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w szczególności wpisujących się w założenia RSI, inteligentne specjalizacje (lifes science, przemysł kreatywny). Wdrożenie nowych modułów innowacyjnych narzędzi IT przyczyni się wprowadzenia zmian wpływających na podniesienia jakości funkcjonowania KAAFM w obszarze zarządzania uczelnią (wdrożenie Business Intelligence). Stworzenie otwartych zasobów edukacyjnych poprzez dostępność wysokiej jakości, innowacyjnych treści edukacyjnych wpłynie w na jakość procesu kształcenia. Realizacja projektu przyczyni się również do doskonalenia kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządczej w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, co będzie miało wpływ na efektywność, jakość i innowacyjność procesów kształcenia oraz procesów zarządczych. Cel projektu jest spójny z celami szczegółowymi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w zakresie: podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Efekty:
Podniesienie jakości i innowacyjności funkcjonowania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM) poprzez podniesienie kompetencji studentów (w ramach zmodyfikowanych programów kształcenia oraz warsztatów, dodatkowych zajęć projektowych i wizyt studyjnych-486os.), podniesienie kompetencji kadry uczelni (40os), rozwój informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią i stworzenie otwartych zasobów edukacyjnych okresie.

Okres realizacji:  01.10.2019-30.09.2023
Wartość projektu: 4 322 125,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 191 615,50PLN